"თილვეი დეველოპმენტი"


საჯარო რეესტრის მიერ ავტორიზებული (ლიცენზირებული)კომპანია
მზად არის გადაჭრას ყველა თქვენი პრობლემა!

მისამართი: თბილისი 0105, სანაპიროსქ. # 2 ა
(უსტიციის სახლის მოპირდაპირედ)

ტელეფონი: 2 30 99 11; 2 30 99 22;
ფაქსი: 2 96 42 21
მობილური ქალაქიდან უფასო:
570 70 12 20 ან 570 90 42 08

ელ.ფოსტა: development@tilway.ge
ინტერნეტ-გვერდი: www.tilway.ge

     

TILWAY-აზომვები, ზუსტი  შიდა  და  საკადასტრო  ნახაზებირეგისტაცია

 • ზუსტი საკადასტრო(მიწის) და შიდა აზომვები;
 • დაკვალვა;
 • არსებული უკანონო ნაგებობების დაკანონება–ლეგალიზაცია(ლეგალიზაციის პროექტი);
 • იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება;
 • უძრავი ქონების გამიჯვნა;
 • წითელი ხაზების დადგენა და კორექტირება;
 • ქონების და ფირმების რეგისტრაცია(საჯარო რეესტრის ავტორიზებული მომხმარებელი);
 • არქიტექტურა(ახალი ნაგებობის,მიშენების,დაშენების);
 • კონსტრუქციული დაგეგმარება;
 • კონსტრუქციული დასკვნა;
 • დასკვნა მდგრადობის შესახებ;
 • გეოლოგიური დასკვნა(გეოლოგია);
 • ისტორიულ–ანალიტიკური კვლევა;
 • ექსტერიერის და ინტერიერის დიზაინი;
 • ტოპო–გეგმარება(ტოპოგრაფია);
 • მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი;
 • სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვა;
 • მშენებლობის ნებართვა;
 • მშენებლობა;
 • რემონტი;
 • ნასყიდობის, ჩუქების,იპოთეკის ხელშეკრულების მომზადება, სარდაფის, სხვენის, ავტოფარეხის , რეგისტრაცია,მიწის/შენობის ლეგალიზაცია.   


TILWAY-
არქიტექტურა&პროექტირება

 • არქიტექტურა (ახალინაგებობის,მიშენების,დაშენების);
 • კონსტრუქციულიდაგეგმარება;
 • კონსტრუქციულიდასკვნა;
 • დასკვნამდგრადობისშესახებ;
 • გეოლოგიურიდასკვნა(გეოლოგია);
 • ისტორიულ–ანალიტიკურიკვლევა;
 • ექსტერიერისდაინტერიერისდიზაინი;
 • არსებულიუკანონონაგებობებისდაკანონება–ლეგალიზაცია(ლეგალიზაციისპროექტი);
 • იურიდიულიდოკუმენტაციისმომზადება;
 • ზუსტისაკადასტრო(მიწის)დაშიდააზომვები;
 • დაკვალვა;
 • უძრავიქონებისგამიჯვნა;(შიდადამიწის)
 • წითელიხაზებისდადგენადაკორექტირება;
 • ქონებისდაფირმებისრეგისტრაცია(საჯარორეესტრისავტორიზებულიმომხმარებელი);
 • ტოპო–გეგმარება(ტოპოგრაფია);
 • მშენებლობისორგანიზაციისპროექტი;
 • სამშენებლოხარჯთაღრიცხვა;
 • მშენებლობისნებართვა;
 • მშენებლობა;
 • რემონტი;
 • ნასყიდობის, ჩუქების,იპოთეკისხელშეკრულებისმომზადება, სარდაფის, სხვენის, ავტოფარეხის , რეგისტრაცია,მიწის/შენობისლეგალიზაცია.


TILWAY  Audit -
საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურება.

 • უფასო ბუღალტრული კონსულტაცია;
 • საბუღალტრო აღრიცხვა;
 • მონაცემების საბუღალტრო პროგრამა ORIS - შიგატარება;
 • ყოველთვიური ბალანსის გამოთვლა;
 • ყოველთვიური საშემოსავლოსა და დღგ–ს ელექტრონული დეკლარაციების შევსება და გადაგზავნა;
 • ყოველწლიური დეკლარაციების მომზადება და გადაგზავნა საგადასახადო ორგანოებში;
 • შესაბამისი კონსულტაცია ყოველთვიურ გადასახადებთან დაკავშირებით.
 • სრული აუდიტორული მომსახურება;
 • იურიდიული კონსულტაცია;
 • საჯარო რეესტრის ავტორიზებული მომხმარებელი.

   CDS © 2014